top of page

Veel gestelde vragen

Elektriciteit  

Consulting Solutions denkt mee aan de toekomst voor onze volgende generatie en werkt daarom samen met leveranciers die ons ecologische propere stroom leveren
              Groene energie 

Wat is groene energie : Groene energie word geproduceerd door windmolens , watermolens , zonnepaneelparken en zelf uit biologische massa. Biomassa is de verzamelnaam van allerlei biologisch materiaal dat kan worden gebruikt om elektriciteit of gas mee op te wekken. 

Consulting Solutions denkt mee aan de toekomst voor onze volgende generatie en werkt daarom samen met leveranciers die ons ecologische propere stroom leveren en dit aan een economische kilowattuur prijs naar onze klanten toe. 

Wie is Elia? Alles over Elia, de beheerder van het elektriciteitsnet in België

Alles over Elia,
de beheerder van het elektriciteitsnet in België

Elia speelt een essentiële rol op de energiemarkt in België. Zonder dit bedrijf zou de opgewekte elektriciteit niet tot bij u thuis geraken.

Elia is immers verantwoordelijk voor het transport van de elektriciteit doorheen het land. Het bedrijf heeft echter nog verantwoordelijkheden:

 1. het beheer van de elektrische infrastructuur: Elia onderhoudt het net en zorgt voor de ontwikkeling (vb. een eventuele uitbreiding) ervan. Ook beheert het bedrijf de aansluiting van elektrische installaties op het Belgische net.

 2. het beheer van het systeem: Elia verleent de toegang tot het net. Ook behoudt het bedrijf het evenwicht tussen vraag en aanbod, zoals hierboven vermeld werd. Zie ook afschakelplan onderaan dit artikel.

 3. facilitator: Elia ontwikkelt projecten en initiatieven die de werking van het net en de elektriciteitsmarkt moeten verbeteren.

 

Elia bepaalt ook de transmissietarieven

De transmissietarieven worden goedgekeurd en gecontroleerd door de CREG, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

 

De tarieven omvatten:

  1. de tarieven voor de aansluiting op het net

  2. de tarieven voor de ontwikkeling en beheer van de netwerking

  3. de tarieven voor het beheer van het elektrisch systeem

  4. de tarieven voor de compensatie van de onevenwichten

  5. de tarieven voor marktintegratie

Fluvius logo.png
Wie zijn De distributienetbeheerders?
Zij verdelen energie in een bepaalde regio en zijn daardoor een belangrijke tussenpersoon tussen de consumenten en de leveranciers.
Zijn hoofdtaak bestaat erin de toegang tot de infrastructuur (leidingen en kabels) te garanderen zodat de energieproducenten en –leveranciers het gas en de elektriciteit tot bij de eindconsument zouden kunnen brengen.
De distributienetbeheerders zijn ook verantwoordelijk voor het beheer en de verbetering van de distributienetwerken op laag- en gelijkspanning voor elektriciteit. Voor gasdistributie zijn ze verantwoordelijk voor de lage druk leidingen. Dit betekent dat zij instaan voor het transport van energie naar de woningen en de KMO’s. Daarbovenop zorgen zij ook voor de jaarlijkse meter opname en o.a. de goede werking van de straatverlichting. 
de distributienetbeheerders worden
begeleid door de CREGde Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, voor het opstellen van hun tarieven.
De distributiekosten opgenomen in uw factuur bestaan uit verschillende elementen. De werkelijke distributiekosten maken hier deel van uit, maar zijn zeker niet de enige kosten die hier onder vallen. Zo zijn er een tal van andere kosten die u worden doorgerekend om op die manier de verschillende actoren waarmee zij samenwerken te kunnen betalen.
De opdracht van de DNB
 • Het bouwen, onderhouden en beheren van de distributienetten voor elektriciteit en aardgas;

 • Het beheer van de meters;

 • Het opnemen en bijhouden van de verbruik gewoontes;

 • De diensten met betrekking tot een vlotte werking van het systeem (de leveranciersveranderingen, de overschakeling naar een ander type tarief …)

De gemeentebelastingen en -retributie

      Belastingen worden door de gemeente             opgelegd en doorgerekend aan de                   distributienetbeheerder. Dit voor gebruik te       maken van de openbare ruimte voor de           gasleidingen en elektriciteitskabels.

Verplichtingen ten aanzien van         openbare diensten:

 • Voor elektriciteit: het onderhoud van de openbare straatverlichting door de gemeentelijke wegen, straten … Ook, garanderen ze de voorziening van elektriciteit voor beschermde consumenten.

 • Voor gas: de garantie van gasvoorziening voor beschermde consumenten, en preventie voor de risico’s gebonden aan gas.                    DNB als tussenpersoon

 • Uw distributienetbeheerder is afhankelijk van de regio waar u woont. Net dankzij zijn betrekking tot lokale activiteiten, is hij in staat om aan uw behoeftes te voldoen. Aarzel niet om uw DNB te contacteren in geval van technische problemen of als u bijkomende informatie wenst te verkrijgen. Dit maakt immers deel uit van zijn vele taken.

Aardgas

Aardgas word zowel op land als op zee gewonnen. Met moderne technieken halen ze aardgas uit de diepe ondergond onder de Noordzee. De manier van gaswinning op zee is in principe hetzelfde als gaswinning op land
                  Gas centrale

Aardgas word zowel op land als op zee gewonnen. Met moderne technieken halen ze aardgas uit de diepe ondergrond onder de Noordzee. De manier van gaswinning op zee is in principe hetzelfde als gaswinning op land. Biogas heeft ook praktisch dezelfde kwaliteit als aardgas.

Wij bieden u alle informatie aan zodat u de juiste keuze kan maken! Ons doel is om u zoveel mogelijk informatie te geven en van u een slimmere consument te maken die op de hoogte is van alle ontwikkelingen en nieuwtjes op de energiemarkt. 

Fluxys-logo-1F8DB24EB1-seeklogo.com.gif

Alles over Fluxys,
de beheerder van het transport voor gas in België

Fluxys is de onafhankelijke beheerder van de transporten infrastructuur voor gas in België. Naast België, is Fluxys ook actief op Europees niveau. Het bedrijf is niet alleen verantwoordelijk voor het transport van aardgas op het Belgisch grondgebied, maar ook voor transport van het gas van grens tot grens:

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van Fluxys?​

1. Opslag van het gas.

2. Vervoer van het gas

3. De LNG- terminal in Zeebrugge

    (LNG staat voor Liquefied Natural       Gas.)

 

Fluxys investeert in de toekomst :

 1. Investeringen die voortvloeien uit commerciële initiatieven en externe samenwerkingen: Fluxys Belgium werkt mee aan projecten die het mogelijk maken zijn positie te consolideren en het gasnet verder open te stellen voor zoveel mogelijk aardgasbronnen.

 2. Investeringen om de vraag naar gas in België te dekken: Fluxys analyseert jaarlijks de capaciteit die nodig is om te voldoen aan de vraag van de distributie, de industriële klanten en de elektriciteitscentrales. Op basis daarvan wordt het netwerk herbekeken en verbeterd. Wat betreft distributie plant Fluxys o.a. de bouw van nieuwe drukreduceerstations en de aanleg van nieuwe leidingen.

 3. Investeringen om de integriteit van het net te garanderen en de infrastructuur te vernieuwen: dit zijn investeringen om de infrastructuur voor aardgasvervoer in goede staat te houden.

 4. Investeringen in materieel, uitrusting, informaticatoepassingen en gebouwen

          

De CREG is van essentieel belang om de Belische energiemarkt elektriciteit en aardgas te reguleren en controleren. CREG heeft verschilende missies, waaronder het beschermen van de rechten van de consument

CREG, de regulator voor elektriciteit en gas in België

De CREG, heeft u daar al ooit van gehoord?

 

Deze organisatie is van essentieel belang om de Belgische energiemarkt (elektriciteit en gas) te reguleren en controleren. CREG heeft verschillende missies, waaronder het beschermen van de rechten van de consument

De afkorting “CREG” staat voor Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. 

Naast het federaal niveau, zijn er ook commissies voor Vlaanderen (VREG), Wallonië (CWaPE) en Brussel (BRUGEL). CREG werd opgericht op 29 april 1999 maar ging pas officieel van start op 10 januari 2000.

De Belgische regering had in die periode besloten om een organisatie op te richten die de energiemarkt kan controleren en reguleren. Concreet betekent dit dat energiebedrijven hun activiteiten kunnen ontwikkelen naar eigen wens, maar er werden wel grenzen gelegd. Dit systeem maakt het voor CREG mogelijk om de concurrentie op de energiemarkt te vrijwaren, het milieu en de consument te beschermen en nieuwe investeringen te stimuleren.

Missies van de CREG

 

De eerste opdracht van CREG is de bevoegde autoriteiten te informeren en adviseren over de werking van de energiemarkt. De organisatie heeft daarnaast de volgende taken en missies:

De CREG

 • vrijwaart de transparantie en concurrentie op de energiemarkt en zorgt ervoor dat alle spelers op de energiemarkt het algemene belang dienen en het energiebeleid respecteren (de wet en regelgeving)

 • controleert of de belangen van de consument worden gegarandeerd

 

Op haar officiële website publiceert de CREG elk jaar een verslag waarin zij bovenstaande doelstellingen analyseert en bepaalt of zij deze doelstellingen heeft behaald of niet. Naast een jaarlijks verslag, publiceert de CREG ook studies over de prijzen voor elektriciteit en de gasprijzen, alsook bijkomende informatie over de energiesector.

Bovendien is de CREG ook verantwoordelijk voor het berekenen van de sociale tarieven voor gas en elektriciteit.

CREG wordt gefinancierd door de federale bijdrage waarvoor de consument betaalt en dus ook terug te vinden is op de energierekening

 

Evolutie van de energieprijzen in België en het buitenland

Heeft u al ooit gehoord van het “vangnet”? Dit mechanisme bestaat sinds 1 januari 2013 en heeft rechtstreeks betrekking tot de consument. Dit vangnet maakt het mogelijk om residentiële klanten en KMO’s te beschermen door de evolutie van de energieprijzen te beheersen. Concreet: CREG voorkomt dat de prijzen het gemiddelde van de buurlanden sterk overtreffen.

 

De energieleveranciers kopen energie aan bij de producenten en invoerders van elektriciteit en aardgas, en verkopen deze op hun beurt door aan de eindverbruiker (gezinnen, bedrijven). 
Enkel officieel erkende leveranciers in het bezit van een leveringsvergunning mogen energie leveren of verkopen. Zij zijn de tweede speler naast de (telecom) op de vrijgemaakte markt die vrij mogen concurreren. Hier onder zie je de lijst van leveranciers die zowel residentieel als professioneel leveren.

Er zijn ook leveranciers die enkel professioneel leveren die niet tussen de lijst staan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse

Voorlopig laat de analyse ons toe om te leren dat de elektriciteit- en gasprijzen in België voldoen aan het gemiddelde niveau van de buurlanden. Daar bovenop leren we ook dat ons land een van de hoogste percentages heeft wat betreft het veranderen van energieleverancier. De reden? Consumenten vergelijken elektriciteitsprijzen en gasprijzen, het ultieme bewijs dat de concurrentie op de energiemarkt, die de CREG bewaakt, steeds heviger wordt.

Groepsaankoop

Iedereen is niet zo overtuigd van het voordeel van de groepsaankoop.
toch niet de minste – trok recent aan de alarmbel. Aanleiding is de vaststelling van de CREG dat de energieleverancier die als ‘winnaar’ uit de bus komt bij een groepsaankoop, op termijn niet altijd de goedkoopste blijkt.

De energie regulator CREG:

Het gevolgde proces bij de organisatie van een groepsaankoop, zoals verder beschreven,

houdt in dat het winnende prijsaanbod van een specifieke leverancier niet per definitie

het op dat moment goedkoopste contract is dat op de energiemarkt wordt aangeboden.

Groepsaankoop aanbod:

hebt u een aanbod ontvangen van een groepsaankoop?

Wij hebben alvast een vergelijking voor u gemaakt. Zo kunnen we bijvoorbeeld 30% goedkoper dan de groepsaankoop van elektriciteit en 10% goedkoper op aardgas in Oost en West Vlaanderen*. Dat is een prijsverschil van 160€. per jaar. Boek vandaag nog een consultatie om je bijstand te geven met professioneel advies door één van onze adviseurs.

De liberalisering van de energiemarkt:

In België werd de energiemarkt geliberaliseerd op 1 juli 2007. Het doel van de liberalisering was om de concurrentie te vergroten tussen de verschillende leveranciers zodat niet één leveranciers alle macht had. De vrijmaking van de markt, heeft niet enkel een positieve invloed gehad op de werking van de markt, maar bracht ook veel voordelen mee voor de consumenten.

Veranderen van energie leverancier was nog nooit zo eenvoudig:

Veranderen van energieleverancier is heel eenvoudig. U hoeft niet bang te zijn om te veranderen en over te stappen naar een andere energieleverancier. Wij werken enkel met energieleveranciers die voldoen op financieel, technisch en juridisch vlak. Zelfs wanneer een leverancier toch zijn vergunning zou verliezen valt u niet zonder elektriciteit en/of aardgas dankzij een zogenaamde ‘noodleverancier’. Bovendien moet er niemand langskomen bij u thuis of in uw bedrijf om uw meters of leidingen te veranderen.

Veranderen is gratis

 

Gezinnen, zelfstandigen en KMO’s met een maximaal elektriciteitsverbruik van 49.999 kWh en een maximaal aardgasverbruik van 99.999 kWh³ kunnen gratis veranderen van leverancier of contract. Op 13 september 2012 is de verbrekingsvergoeding afgeschaft.

 

Gezinnen:

Gezinnen hebben het recht om op elk moment hun contract voor elektriciteit of gas te beëindigen, ongeacht welke einddatum op hun factuur vermeld is. Dit geldt zowel voor een gestart contract in de loop van het eerste jaar, als voor een al lopend contract dat stilzwijgend verlengd is voor een nieuwe periode.

De enige voorwaarde is dat u een minimum opzegtermijn van 1 maand in acht moet nemen. Dat wil zeggen dat als u beslist om van leverancier te veranderen en vandaag een nieuw contract aangaat, u dit nieuw contract kan laten starten ten vroegste binnen een maand.

U moet er wel rekening mee houden dat sommige kortingen en welkomstpremies voor nieuwe klanten vereisen dat u het eerste contract jaar klant blijft.

   OPGEPAST: sinds kort rekenen enkele energieleveranciers de volledige jaarlijkse vaste       vergoeding aan, ook als u minder dan een volledig jaar klant bent geweest.

Zelfstandigen en KMO’s:

Voor zelfstandigen en KMO’s gelden dezelfde regels zolang het totaal jaarlijks elektriciteitsverbruik kleiner is dan 49.999 kWh en het totaal jaarlijks gasverbruik kleiner is dan 99.999 kWh³. Ook zij kunnen hun contract vóór de voorziene einddatum stopzetten en enkel nog rekening houden met de minimum opzegtermijn van 1 maand.

Zelfstandigen en KMO’s met een totaal jaarlijks verbruik boven deze grenzen moeten nog altijd de voorziene einddatum en de opzegtermijn van hun contract respecteren. Voor hen zijn er geen wettelijke bepalingen rond de hoogte van de verbrekingsvergoeding. Dit wordt geregeld via de contractuele voorwaarden.

Waarom vergelijken

 

Wij zorgen voor de juiste oplossing, op maat van uw wensen én dit aan de scherpste elektriciteit én aardgas prijs.

 

 • U bent op zoek naar een bepaalde energie leverancier?

 • U heeft geen tijd om iedereen af te bellen en alle soorten tarieven en kortingen uit te zoeken?

 • U wenst competitieve prijzen te vergelijken maar ook de juiste expertise en service te vinden?

 

 • Hier ontvangt u vrijblijvend persoonlijk advies van erkende aanbieders.

 • Zo bent u zeker van de juiste oplossing en op maat van uw wensen. 

 • En dit aan de scherpste elektriciteit én aardgasprijs tussen erkende aanbieders.

Bespaar nu tot - 40% Samen op je

elektriciteitsprijs & aardgasprijs

Goedkopere energie factuur

Consulting Solutions werkt samen met energielevernciers die voldoen op financieel, technisch en juridisch vlak
Gratis vrijblijvend advies, goedkopere energiefactuur
Boek een consultatie omtrent uw energie tariefplan

 Energieleveranciers

Lees ook over veel gestelde vragen rond

bottom of page