top of page

                                                                                      PRIVACYBELEID 

 

Uw gegevens worden geregistreerd in de databanken van consulting-solutions.info en zijn bestemd voor intern gebruik door Consulting Solutions en haar affiliates. Zij kunnen, met uw instemming, ook worden doorgegeven aan partners die daar contractueel mee verbonden zijn. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden de gegevens u medegedeeld op uw verzoek, en worden ze, desgevallend, gecorrigeerd. Alle bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Commissie voor de Persoonlijke Levenssfeer. Al uw vragen met betrekking tot de registratie van uw gegevens kunnen gericht worden aan adviseur@consulting-solutions.info  

 

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

Onze doelstelling is uw informatie te beschermen, zowel in het kader van Internet als in al onze andere types relaties. Het staat u vrij om deze site te bezoeken, informatie in te winnen over onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons persoonlijke informatie te moeten verstrekken.

Zonder uw toestemming wordt geen enkele informatie die u aanbelangt, zoals adres, e-mail, telefoon- en identificatiegegevens, openbaar gemaakt aan derden (buiten Consulting Solutions en haar affiliates), gedeeld of verkocht. Wij houden alle gegevens betreffende uw beroepsactiviteiten en uw transacties up-to-date, volgens onze gewoonlijke standaards van strikte vertrouwelijkheid en veiligheid.

 

Gebruik van "cookies"

 

Wij zullen af en toe cookies gebruiken om u een betere service te bieden. Een "cookie" is een klein stuk informatie dat door een website opgeslagen wordt in de browser van uw PC (in het algemeen in de map C:\WINDOWS\Cookies) : het cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor administratieve doeleinden om, bijvoorbeeld, uw voorkeur te registreren voor bepaalde types informatie of uw toegangscode te registreren, wat voorkomt dat u bij ieder bezoek aan onze site telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren via het toetsenbord. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie, of bezoek. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via telefoon, e-mail of "snail mail". U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Wat van soort "cookies" gebruikt deze site

 

Deze site maakt gebruik van een cookieverklaring (banner of dialoogvenster).

We gebruiken ook cookies voor gebruik van sociale media log-ins en like-knoppen op de website (bv. bij het Inloggen met Facebook, Facebook Like en Facebook delen, Twitter Inloggen en delen, en bij het Inloggen van Linkedin).

Analyse cookies: deze worden door ons of door derden beheerd en laten ons toe om het aantal gebruikers te kwantificeren en statistische metingen en analyses uit te voeren op het gebruik van de aangeboden service.

Om dit te doen, analyseren wij uw navigatie op onze website om zo het aanbod van producten of diensten die wij aanbieden te verbeteren. Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die door Google is ontwikkeld, waarmee de navigatie op de webpagina’s kan worden gemeten en geanalyseerd. In uw browser ziet u 4 cookies van deze service: _utma, _utmb en _utmc. Volgens de bovenstaande typologie gaat het respectievelijk om eigen cookies, sessie cookies en analyse cookies. U kunt meer informatie over het gebruik en het uitschakelen van deze cookies op het volgende adres vinden: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl

Acceptatie "cookies" -beleid

 

Consulting Solutions veronderstelt dat u het gebruik van cookies accepteert.

Het cookie beleid vind u onderaan de startpagina terug zodat u op de hoogte bent.

Op basis van deze informatie kunnen de volgende acties worden genomen:

Ik ben het eens dat de beoordeling op deze pagina is verborgen.

Klik op de link ‘Meer informatie’ voor meer informatie over cookies, het Consulting Solutions cookie beleid en over uw browserinstellingen om cookies toe te staan, te blokkeren of te verwijderen.

U kunt de acceptatie van cookies beheren door de voorkeuren van uw internetbrowser te wijzigen. U heeft de mogelijkheid om alle cookies te accepteren, meegedeeld te worden wanneer een cookie is geplaatst of om alle cookies te weigeren.

:

Hoe "cookies" uitschakelen

 

Het artikel is beschikbaar in meerdere talen. Als u deze link volgt,

krijgt u meer informatie  hoe u kunt te weten komen hoe u cookies uitschakelt naar gelang van uw type browser: http://www.commentcamarche.net/faq/1999-supprimer-les-cookies

Beleid inzake persoonlijke levenssfeer en vertrouwelijkheid

 

Consulting Solutions behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien het een billijk vermoeden heeft dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van consulting-solutions.info alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is. consulting-solutions.info mag de maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om een goed beheer van het computersysteem te verzekeren. In dit opzicht kan het toegang verwerven tot iedere communicatie die is opgeslagen op zijn computersysteem.

De gebruiker verbindt zich ertoe het geheime en vertrouwelijke karakter van zijn wachtwoord en zijn toegangscode te bewaren. Ieder gebruik van deze identificatie-elementen gebeurt op volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. In geval van verlies of diefstal of frauduleus gebruik van een van deze elementen, is de gebruiker ertoe gehouden Consulting Solutions daarvan binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte te stellen, waarbij deze kennisgeving bevestigd moet worden per aangetekende brief. De gebruiker wordt pas ontslaan van zijn verantwoordelijkheid op de werkdag die volgt op de dag waarop de aangetekende brief ontvangen werd.

De gegevens met persoonlijk karakter betreffende de gebruiker worden opgenomen in de bestanden van Consulting Solutions en worden gebruikt: met het oog op het beheer van het cliënten bestand en het uitvoeren van marktstudies; met het oog op de uitgifte, de inning en de controle van de facturen; in het kader van de contractuele relatie met de gebruiker (bijvoorbeeld, bij briefwisseling of in het geval van geschil); met het oog op de verwezenlijking van informatie- of promotiecampagnes over de producten en diensten van Consulting Solutions.

De gegevens met persoonlijk karakter die de gebruiker verstuurt, worden geregistreerd in de databanken van Consulting Solutions. De gebruiker beschikt over een recht van inzage en van correctie. Voor meer informatie kan de gebruiker zich richten tot het openbare register bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Op voorwaarde van een gedagtekende en ondertekende schriftelijke aanvraag, gericht aan Consulting Solutions, kan de gebruiker die het bewijs levert van zijn identiteit, van consulting Solutions gratis de schriftelijke mededeling bekomen van de gegevens met persoonlijk karakter die op hem betrekking hebben, evenals, desgevallend, de correctie van de gegevens die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn.

In geval van verandering van de administratieve gegevens van de gebruiker, is deze ertoe gehouden Consulting Solutions daarvan op de hoogte te brengen binnen de maand na de wijziging ervan.

Bijkomende informatie omtrent de diensten en voorwaarden van Consulting Solutions, gelieve de FAQ (veel gestelde vragen) en Algemene Voorwaarden te lezen.

bottom of page