top of page

Algemene voorwaarden

gebruiksvoorwaarden van de website www.consulting-solutions.info 

 

de Website consulting-solutions.info (hierna “de Website” genoemd) ter beschikking van haar gebruikers

stelt, en anderzijds de wijze waarop de gebruiker zich toegang tot de Website verschaft en gebruikmaakt

van zijn diensten.Voor de gebruiker behelst het zich louter toegang tot de website met het adres

https://www.consulting-solutions.info verschaffen dat hij alle hierna beschreven voorwaarden,

zonder voorbehoud noch beperkingen, aanvaardt en naleeft.

In het geval dat de gebruiker alle of een deel van deze algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, wordt hem gevraagd geen gebruik van de Website te maken.

1. Verantwoordelijkheid 

Consulting Solutions ziet toe op de kwaliteit van de informatie die op zijn Website staat. Ondanks

de grote zorg die aan de uitvoering van de Website wordt besteed, kan Consulting Solutions echter

niet de absolute juistheid en volledigheid van de informatie verzekeren. Consulting Solutions kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade van welke aard ook die de gebruiker zou oplopen door het gebruik van de Website (bv.Virussen, beschadigde bestanden, verlies van programma’s of gegevens,enz.).

2. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de Website (algemene structuur, teksten, grafieken, beelden, logo’s, foto’s, geluid

en video’s, enz.) zijn eigendom van Consulting Solutions en zijn beschermd door het auteursrecht of

enig ander intellectueel eigendomsrecht van samenwerkingspartners. De reproducties, communicaties of wijzigingen aan een of meerdere elementen van de Website op elk type support door elke gebruiker, 

vereisen een uitdrukkelijke geschreven en voorafgaandelijke toelating van Consulting Solutions.

3. Gebruiksvoorwaarden 

De algemene opdracht van consulting-solutions.info bestaat erin aan zowel particulieren als bedrijven de mogelijkheid te bieden de beste keuze te maken betreffende de voorziening van energie, telecom of financiële diensten. De gebruiker vindt informatie op de Website over de producten en tools, die hem toelaten een gedetailleerde vergelijking te maken van de aanbiedingen van de leveranciers. Uit de uitgewisselde informatie of de inhoud van de Website volgt geen enkel recht, vordering, engagement, verplichting of garantie ten overstaan van www.consulting-solutions.info.

 

3.1  De gebruiker erkent dat de dienstverlening van Consulting Solutions hem toelaat zich toegang te verschaffen tot een enkel punt waar de aanbiedingen met zijn profiel overeenkomen, en hem de

mogelijkheid biedt later rechtstreeks op de aanbiedingen van de partner of zijn vertegenwoordiger in

te schrijven. De gebruiker van de dienst erkent dat Consulting Solutions hem feitelijke informatie over de aanbiedingen levert, dat deze informatie noodzakelijkerwijze beperkt en onvolledig is door de aard zelf

van de gebruikte technologie.

3.2  De gebruiker erkent dat de dienstverlening van Consulting Solutions, gebaseerd is op de meest geavanceerde technologieën, enkel tot doel heeft hem het zoeken van het aanbod dat met zijn noden overeenstemt te vergemakkelijken, maar dat de aangeboden aanbiedingen niet als vast en bindend

kunnen worden beschouwd voor de partner of voor .Consulting Solutions Bijgevolg ontlast de gebruiker Consulting Solutions en de partner die de dienst aanbiedt van elke verantwoordelijkheid ingeval van onjuistheden over de prijzen of de dienstverlening die door Consulting Solutions worden beschreven.

3.3 De gebruiker erkent de algemene voorwaarden, Consulting Solutions behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en vermeldingen van deze algemene voorwaarden op elk ogenblik te wijzigen.

Zo wordt de gebruiker aangeraden geregeld de laatste versie van de algemene voorwaarden,

beschikbaar op de Website, te raadplegen.

4. Duur en opzegging

Deze algemene voorwaarden worden gesloten voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf het gebruik van

de Website door de gebruiker.

5. Algemene voorwaarden omtrent consultaties         

Teneinde de vergelijkende diensten van de aanbiedingen, ontwikkeld door Consulting Solutions,

te gebruiken dient de gebruiker de formulieren in te vullen. Hierop dient hij informatie in te vullen die verband houden met zijn profiel van consument, maar ook, eventueel persoonlijke gegevens. De gebruiker van de dienst erkent dat de geldigheid van de aanbiedingen van de partners van Consulting Solutions 

(telecomoperatoren, energieleveranciers, financiële betaalkaart diensten, enz.)

afhangt van de juistheid van de gegeven antwoorden en dat onjuiste antwoorden kunnen leiden tot het

nietig verklaren van een consultatie gesprek.

5.1 De gebruiker is er van op de hoogte dat hij kan telefonisch nog worden gecontacteerd om de

consultatie nog op de juiste datum en uur vast te zetten in samenspraak. Daar plaats en tijd verschillend

kan zijn van consument tot consument op consultatiegesprek wonende volgens het aantal afspraken van die bepaalde dag Waardoor afspraken naar een andere dag of week kunnen verzet worden door Consulting Solutions in samen spraak telefonisch met de consument of één van zijn  advieskantoor partners die omliggend is, wonende in die bepaalde regio waar de consument verblijft. 

5.2 De gebruiker is er van op de hoogte dat hij zelf zijn gegevens kan aanpassen inzake naast persoonlijke gegevens en commerciële gegevens,kan de gebruiker ook zijn afspraken aanpassen via de klanten Log In zone op de consultatie pagina van Consulting Solutions met zijn persoonlijk In Log paswoord.

5.3 De gebruiker is er van op de hoogte inzake afspraken verzetten of annuleren enkel en alleen ten

laatste 12 uur van voor de aanvang nog kunnen gewijzigd , verplaatst of geannuleerd worden elektronisch.

Bij het onverwachts annuleren tussen de laatste 12 uur voor de consultatie aanvang moet er telefonisch contact op genomen worden door de gebruiker. En dit op het rechtstreeks telefoonnummer 0499-151962

5.4 De gebruiker is er van op de hoogte dat afspraken ook altijd kunnen verzet worden op een later

tijd stip die dag, door de adviseur in kwestie die persoonlijk advies komt geven, door belemmering van verkeer of door dat een voorgaande afspraak over de tijd gaat van de gebruiker zijn afspraak of door

plotse onverwachte ziekte of familiaal gebeuren. Het is aan de adviseur om de gebruiker op te bellen

omtrent zijn belemmeringen op dit uur. Wanneer de tijd te ver uit één loopt is het toe gestaan aan de

gebruiker om een andere nieuwe afspraak vast te leggen met de adviseur die advies ging komen geven

in samenspraak telefonisch die dag.

6. Laattijdige annuleringsvoorwaarden consultaties  

 

De consultatie gesprekken en verplaatsingonkosten zijn volledig gratis en vrijblijvend.

Zo ook het wel of niet in tekenen van het overeen komen van een contract bij een leverancier of operator.

 

6.1 Er moet rekening worden gehouden met laattijdige annuleringen van de gebruiker,

daar onze adviseurs soms 50 a 100 km van de afspraak vandaan u woonst of bedrijf kunnen wonen.

 

6.2 Bij het niet na leven van de afspraak inzake regel 5.3 op de algemene voorwaarden van Consulting Solutions, kan er een verplaatsingsvergoeding worden aangerekend van 0,3456 €./km en dit over een maximum afstand van 100 km. Daar onze adviseurs op zelfstandige basis werken ligt dit volledig aan

hen of ze die recht op verplaatsingskosten bij te laattijdige annuleringen ook gaan aanrekenen aan

de gebruiker.

 

6.3 Bij het niet na komen van de factuur op verplaatsingonkosten inzake reglement 5.3 en 6.2 kan er een herinnering kost van 7.50€ worden aangerekend en toe gestuurd van de adviseur die in onderaanneming werkt als partner met Consulting Solutions of door Consulting Solutions zelf, naar de gebruiker na het herinnerend schrijven de maand nadien op het hebben ontvangen aangetekend van de herinneringsbrief.

Bij het niet na komen van de herinnering kost en verplaatsingsvergoeding wordt er de maand daar nadien een extra herinnerend schrijven toe gestuurd aan de gebruiker met 7.50€ herinneringskosten en 7.50€ nalatigheid intresten.

 

6.4 Bij het niet naleven van boven gestelde regels inzake reglement 6.1 tot 6.3 van de laattijdige

annulering voorwaarden betreffende consultaties boeken met Consulting Solutions word dit door gegeven

aan een incassobureau met alle verdere kosten voor de wanbetaler.

7. Telefonische consultaties en prijsoffertes online

De consultatie gesprekken zijn volledig gratis en vrijblijvend. Zo ook het wel of niet in tekenen van het overeen komen van een contract bij een energieleverancier of telecom-operator.

7.1 Teneinde de vergelijkende diensten van de aanbiedingen van Consulting Solutions die de adviseur telefonisch adviseerd wordt hem of haar een prijsofferte opgemaakt aan de hand van de persoonlijke gegevens die de gebruiker heeft verteld en wordt per mail verstuurd naar het zelfde e-mail adres die de gebruiker heeft opgegeven bij het inboeken van de consultatie gesprek. 

7.2 De gebruiker heeft 10 dagen de tijd om in te tekenen op het goedkoper voorstel van de adviseur. Daarna kan de prijsofferte niet meer bevestigd worden via de mail. Bij een consultatie thuis of in het bedrijf bij de gebruiker, moet de gebruiker ter plaatse beslissen of hij/zei wel of niet intekend op het voorstel. Daar de adviseurs geen verplaatsing vergoeding aanrekenen aan de gebruiker bij correcte afspraak zonder laattijdige annuleringen.

7.3 Wanneer de gebruiker intekend op de prijsofferte die hij of zei in zijn mailbox heeft ontvangen, zal de gebruiker een welkom brief terug ontvangen binnen de 48 uur van de dus betreffende dienst opgemaakt door de adviseur in overeenkomst met de klant, Consulting Solutions en zijn partner.

7.4 De gebruiker is er van op de hoogte van zijn nieuwe contract voorwaarden bij de dus betrefende partner van Consulting Solutions en heeft alle informatie mee gekregen omtrent tariefplan en eventuele duur van de  promoties die de partners van Consulting Solutions aanbieden voor Nieuwe klanten. Zo ook weet de gebruiker de start datum van zijn Nieuw contract zo ook dat hij/zei 14 kalender dagen bedenktijd heeft na het hebben intekenen van een sales contract te België. De klant zijn contract wordt door Consulting Solutions opgevolgd tot de activatie van de dus betrefende dienst van zijn partners.

8. Bescherming van het privéleven en persoonlijke gegevens

Tijdens elk bezoek aan de Website kunnen persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt. Om de persoonlijke gegevens van de internauten te beschermen, verbindt de Website er zich toe de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in verband met de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter, en gewijzigd door de wet van 11 december 1998, na te leven.

Deze wet is een omzetting van de Richtlijn 95/46/EU van 24 oktober 1995 van het Europese parlement

en de Raad met betrekking tot de bescherming van de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter en het vrije verkeer van deze gegevens ter bescherming van natuurlijke personen.

8.1  Volgende persoonlijke gegevens worden door Consulting Solutions tijdens uw bezoek aan onze

Website bewaard: uw IP-adres en alle informatie die u uit vrije wil aan Consulting-Solutions.info 

communiceert (bijvoorbeeld uw voor-en achternaam en uw e-mail adres wanneer u een bericht aan

Consulting-Solutions.info verstuurt, wanneer u een formulier invult, wanneer u zich abonneert

op de nieuwsbrief van Consulting Solutions.

8.2  Bovenstaande persoonlijke gegevens worden gebruikt om:  

De inhoud van de Website te verbeteren en u nieuwsbrieven toe te sturen,  uw vragen te beantwoorden,  

u in te schrijven op de nieuwsbrief van Consulting Solutions. Consulting Solutions kan de persoonlijke gegevens gebruiken voor nieuwe toepassingen die nog niet in deze voorwaarden zijn opgenomen. 

8.3 Conform de Belgische wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven heeft de gebruiker een recht tot toegang, wijziging, verzet, rechtzetting en annulering van gegevens die hem betreffen.

8.4 De cookie, (tekstje dat de website aan de gebruiker stuurt en op zijn computer wordt opgeslagen)

laat consulting-solutions.info niet toe de gebruiker te identificeren, maar hij registreert informatie over

het surfen van de computer op de Website. De cookie zorgt eveneens voor de toegang tot de Website

en het aanhouden van een surfsessie tijdens de aansluitingsduur van de computer op de Website.

Conform het artikel 129 van de wet van 13 juni 2005 met betrekking tot de elektronische communicatie (gewijzigd bij wet van 10 juli 2012 over de diverse bepalingen op het vlak van elektronische communicatie) gebruikt consulting-solutions.info de cookie voor een aangenamere en efficiëntere navigatie van de gebruiker. Deze kan evenwel zijn navigatiesoftware parametrering om voorafgaandelijk ervan te worden verwittigd dat de Website een cookie gaat versturen en zo kan hij deze aanvaarden of weigeren.

Wanneer hij een cookie weigert, kan de toegang tot bepaalde delen van de Website worden verhinderd.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Elk gebruik van de Website is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking

tot het gebruik van de Website of zijn inhoud die niet in der minne kon worden geregeld valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken van Brugge, België.  

 

10. Contact

 

Voor uw vragen of communicatie van commentaar betreffende de Website,

gelieve een e-mail te sturen naar: adviseur@consulting-solutions.info

bottom of page